3.1 Aktywacja Kontroli

Stworzenie kontroli dla danego planu odbywa się w następujący sposób:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz „DOMENY” z głownego menu w górnej części strony;
  • wybierz „Zarządzaj" z sekcji „CLOUD MONITORING” w menu po lewej stronie;
  • w sekcji „Zarządzaj Monitoringiem” kliknij przycisk „ZARZĄDZAJ” planu, dla którego chcesz stworzyć kontrolę;
  • zostaniesz przeniesiony na stronę danych technicznych planu;
  • w sekcji „Kontrole” wybierz „STWÓRZ KONTROLĘ”;
  • zostaniesz przeniesiony do sekcji „Stwórz kontrolę”, w której zostaniesz poproszony o wprowadzenie parametrów, niezbędnych do stworzenia kontroli.
 
W tej sekcji należy nadać nazwę aktywowanej kontroli. Nazwa podana w czasie tworzenia kontroli może zostać zmieniona w dowolnym momencie za pomocą procedury edycji kontroli.
 
Każdy plan może posiadać tylko jedną kontrolę o tej samej nazwie.
Skorzystaj z dostępnej listy, w celu wybrania oferowanych protokołów i usług.
 
Pamiętaj, że po uruchomieniu protokołu/usługi, nie będzie możliwości jej edytowania: jedynie parametry powiązane z danym protokołem/usługą mogą zostać zmienione.

Więcej informacji odnośnie oferowanych protokołów i usług znajduje się w dedykowanym poradniku.
Dla każdej aktywowanej kontroli wymagane jest wskazanie Regionu, w którym dana kontrola powinna zostać wykonana.

Zazwyczaj kontrola powinna być wykonywana z innego Regionu niż ten, w którym monitorowana usługa jest umiejscowiona. Zależnie od wybranego planu, kontrole mogą być przeprowadzane w więcej niż jednym Regionie.
Parametr wskazujący przedział czasowy (w sekundach) między kontrolami. Minimalna wartość jest zależna od wybranego planu.
 
Parametr może być edytowany w dowolnym momencie.
Timeout wskazuje czas (w sekundach), po którym anomalia jest uznawana za kontrolę zakończoną niepowodzeniem (wraz z odpowiednim powiadomieniem o zdarzeniu).
Możliwe jest ustawienie liczby kontrol zakończonych niepowodzeniem, po której zostanie wysłane powiadomienie.
Jeden lub więcej adresów e-mail może zostać dodanych, w celu otrzymywania powiadomień o niepowodzeniu kontroli. Parametr może być zmieniony w dowolnym momencie. Usługa powiadomień SMS może również zostać aktywowana/dezaktywowana (dodawanie i usuwanie numerów telefonów komórkowych) w dowolnym momencie.

Koszt usługi SMS jest naliczany za każdą wysłaną wiadomość SMS: całkowity koszt każdego powiadomienia SMS jest zależny od liczby wprowadzonych numerów telefonu.

W celu zakończenia tworzenia kontroli, kliknij przycisk „STWÓZ KONTROLĘ”, znajdujący się na dole strony.