DOMENY > Cloud Monitoring > Kontrola: tworzenie i zarządzanie > Dostępne usługi oraz protokoły

3.1.1 Dostępne usługi oraz protokoły

Zależnie od wybranego planu można uruchamiać wiele jednoczesnych kontroli. Każda kontrola jest aktywowana dla konkretnego protokołu oraz parametrów do niego przypisanych.

Poniżej znajduje się lista dostępnych na chwilę obecną protokołów oraz konfiguracji jakie można im przypisać.
 
Dla każdego protokołu / usługi podane zostały przykłady wymaganych parametrów. Są to dane podane tylko i wyłącznie na potrzeby artykułu.

Kontrola służy do sprawdzenia, czy usługa DNS działa poprawnie. Należy wpisać adres IP oraz nazwę domeny. Usługa wyśle zapytanie na adres IP / host (serwer DNS), aby sprawdzić, czy DNS określonej nazwy domeny jest przetwarzany poprawnie.

Przykład :
IP/Host: 62.149.128.3
Domena/IP: dns.nazwadomeny.ext
Służy do sprawdzenia, czy dany element (adres domeny lub IP) jest dostępny z sieci. Dla każdego polecenia PING powinna zostać odesłana informacja (w tym przypadku do systemu monitorującego) - jest to to potwierdzeniem dostępności usługi.

Przykład :
Domena/IP: nazwadomeny.ext
Kontrola sprawdza czy serwer www działa poprawnie. Należy wprowadzić adres strony (URL) oraz port (domyślnie jest ustawiony 80). Opcjonalnie można wprowadzić nazwę użytkownika, hasło oraz  ciąg znaków (wysyłane zdalnie). Po jego wprowadzeniu system sprawdza czy ciąg został zwrócony czy też nie (w zależności od wybranej opcji).

Przykład :
Domena/IP:twojadomena.ext / nazwastrony.ext
Port: 80
Pole opcjonalne
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Wyślij ciąg:nazwa = mario&nazwisko = rossi
Ciąg do otrzymania / ciąg nie otrzymany: dowolnytekstznalezionynastronie
Kontrola sprawdza czy serwer www działa poprawnie. Należy wprowadzić adres strony (URL) oraz port (domyślnie jest ustawiony 443). Opcjonalnie można wprowadzić nazwę użytkownika, hasło oraz  ciąg znaków (wysyłane zdalnie). Po jego wprowadzeniu system sprawdza czy ciąg został zwrócony czy też nie (w zależności od wybranej opcji).

Przykład :
Domena/IP: twojadomena.ext/nazwastrony.ext
Port: 443
Pole opcjonalne
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Wyślij ciąg: nazwa = mario&nazwisko = rossi
Ciąg do otrzymania / ciąg nie otrzymany: dowolnytekstznalezionynastronie
Kontrola ta służy do sprawdzenia, czy usługa FTP działa poprawnie. Trzeba podać nazwę domeny lub adres IP oraz port (domyślnie ustawiony na 21). Opcjonalnie jest możliwe ustanowienie dostępu poprzez podanie loginu oraz hasła.

Przykład :
Domena/IP: ftp.nazwadomeny.ext
Port: 21
Pole opcjonalne
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Kontrola sprawdza, czy usługa IMAP działa poprawnie. Należy wprowadzić adres IP lub nazwę domeny oraz portu (domyślnie ustawione 993 z wybranym SSL / TLS lub 143 z wyłączonym SSL / TLS). Kontrola wysyła zapytanie na adresu IP w celu sprawdzenia czy usługa jest dostępna. Możliwe jest ustawienie zaszyfrowanego protokołu wybierając opcję SSL / TLS.

Przykład :
IP/Host: imap.nazwadomeny.ext
Port: 993
[v] SSL/TLS
Ta kontrola służy do sprawdzenia, czy usługa POP3 działa poprawnie. Wprowadzamy adres IP lub nazwę domeny oraz numer portu (domyślnie ustawione 995 z włączonym SSL / TLS lub 110 z wyłączonym SSL / TLS). Kontrola wysyła zapytanie na adresu IP w celu sprawdzenia czy usługa jest dostępna.
Możliwe jest ustawienie zaszyfrowanego protokołu wybierając opcję SSL / TLS.

Przykład :
IP/Host: pop3.nazwadomeny.ext
Port: 995
[v] SSL/TLS
Kontrola służy do sprawdzenia, czy usługa SMTP działa poprawnie. Należy wprowadzić adres IP lub nazwę domeny oraz numer portu (domyślnie ustawiony jest 465 z włączonym SSL / TLS lub 25 z wyłączonym SSL / TLS). Kontrola wysyła zapytanie na adresu IP w celu sprawdzenia czy usługa jest dostępna.
Możliwe jest ustawienie zaszyfrowanego protokołu wybierając opcję SSL / TLS.

Przykład :
IP/Host: smtp.nazwadomeny.ext
Port: 465
[v] SSL/TLS
Kontrola sprawdza czy obsługa protokołu TCP działa poprawnie. Należy wpisać adres IP oraz port. Istnieje możliwość wprowadzenia ciągu (wysyłane zdalnie). Po jego wprowadzeniu system sprawdza czy ciąg został zwrócony czy też nie (w zależności od wybranej opcji). Usługa wysyła zapytanie za pomocą protokołu TCP na podany adres IP oraz port w celu sprawdzenia co pozwala monitorować działanie usługi.

Przykład :
IP: 62.136.168.3
Port: xx
Wyślij ciąg: wyślijciąg
Ciąg do otrzymania/ciąg nie otrzymany: wiadomośćwyświtlonanastronie
Sprawdzenia daty ważności certyfikatu SSL. Należy wpisać adres IP, port (domyślnie ustawiony na 443) i liczbę dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Usługa będzie przeprowadzić kontrolę w oparciu o ustawienia harmonogramu kontroli i wyśle zgłoszenie po osiągnięciu liczby dni do zakończenia okresu abonamentowego certyfiaktu.

Przykład :
IP: 32.148.128.35
Port: 443
Liczba dni do zakończenia certyfikatu: 7
Kontrola sprawdza dostępność bazy MySQL. Trzeba wprowadzić adres IP / host'a oraz port (domyślnie ustawiony jest na 3306), dostęp do bazy danych oraz nazwę bazy. Alternatywnie można podać nazwę tabeli.Usługa wysyła zapytanie do bazy danych w celu sprawdzenia prawidłowego działa i ewentualnie (jeśli została wpisana tabela) zostanie wykonana kwerenda ( select count (*) z nazwa_tabeli ).

Przykład :
IP/Host: 45.124.171.45
Port: 3306
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Baza danych: nazwa bazy danych
Pole opcjonalne
Tabela: nazwatabeli
Kontrola sprawdza dostępność bazy Microsoft SQL. Trzeba wprowadzić adres IP / nazwę host'a oraz port (domyślnie ustawiony jest na 1433), dostęp do bazy danych oraz nazwę bazy. Alternatywnie można podać nazwę tabeli.Usługa wysyła zapytanie do bazy danych w celu sprawdzenia prawidłowego działa i ewentualnie (jeśli została wpisana tabela) zostanie wykonana kwerenda ( select count (*) z nazwa_tabeli ).

Przykład :
IP/Host: 54.130.154.21
Port: 1433
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Baza danych: nazwa bazy danych
Pole opcjonalne
Tabela: nazwatabeli
Kontrola sprawdza dostępność serwera baz Oracle. Trzeba wprowadzić adres IP / nazwę host'a oraz port (domyślnie ustawiony jest na 7777), dostęp do bazy danych oraz nazwę bazy. Alternatywnie można podać nazwę tabeli.Usługa wysyła zapytanie do bazy danych w celu sprawdzenia prawidłowego działa i ewentualnie (jeśli została wpisana tabela) zostanie wykonana kwerenda ( select count (*) z nazwa_tabeli ).

Przykład :
IP/Host: 55.120.154.80
Port: 7777
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Baza danych: nazwa bazy danych
Pole opcjonalne
Tabela: nazwatabeli
Kontrola sprawdza dostępność serwera baz PostgreSQL. Trzeba wprowadzić adres IP / nazwę host'a oraz port (domyślnie ustawiony jest na 5432), dostęp do bazy danych oraz nazwę bazy. Alternatywnie można podać nazwę tabeli.Usługa wysyła zapytanie do bazy danych w celu sprawdzenia prawidłowego działa i ewentualnie (jeśli została wpisana tabela) zostanie wykonana kwerenda ( select count (*) z nazwa_tabeli ).

Przykład :
IP/Host: 55.120.154.80
Port: 5432
Nazwa użytkownika: nazwaużytkownika
Hasło: hasło
Baza danych: nazwa bazy danych
Pole opcjonalne
Tabela: nazwa tabeli
Sprawdzanie czy usługa SSH działa poprawnie. Do ustawienia kontrolo należy wprowadzić adres IP / nazwę hosta oraz port (domyślnie ustawiony jest na 22), dane dostępowe do danej usługi oraz ciąg. który będzie zdalnie wysyłany. Opcjonalnie można wprowadzić ciąg sprawdzany przez system czy ciąg został zwrócony czy też nie (w zależności od wybranej opcji).

Przykład :
IP/Host: 62.149.128.3
Port: 22
Nazwa użytkownika: user
Hasło: hasło
Ciąg znaków: pwd
Pole opcjonalne
Ciąg do otrzymania/ciąg nie otrzymany: otrzymanewiadomości
Kontrola sprawdza Telnet. Należy wpisać adres IP / nazwę hosta, oraz port (domyślnie jest ustawiony port 23). Istnieje możliwość wprowadzenia ciągu (wysyłane zdalnie). Po jego wprowadzeniu system sprawdza czy ciąg został zwrócony czy też nie (w zależności od wybranej opcji).

Przykład :
IP: 62.149.128.31
Port: 23
Oczekiwany: login:
Pole opcjonalne
Wyślij ciąg: admin
Ciąg do otrzymania/ciąg nie otrzymany: hasło: