4.2.1 Wyświetlanie VPG

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.

Dla każdego pojedyńczego VPG strona pokazuje:
  • Name: nazwa przypisana do VPG
  • VMs: liczba zabezpeczonych wirtualnych maszyn (VM)
  • Protected Site: reprezentuje serwerownię źródłową (Primary site)
  • Recovery Site: reprezentuje serwerownię docelową (Secondary site)
  • Actual RPO: pokazuje wartość RPO
  • Protection Status: status zabezpieczenia usługi
  • Last Test: kiedy był przeprowadzany ostani test