Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Protokół HTTPS z algorytmem LeastConn: certyfikat publiczny i klucz prywatny

11.1.2 Protokół HTTPS z algorytmem LeastConn: certyfikat publiczny i klucz prywatny

W przypadku gdy chcesz stworzyć regułę wykorzystując algorytm LeastConn i protokół HTTPS, poza portami balancera i serwera, potrzebne będzie wprowadzenie klucza prywatnego i certyfikatu publicznego.Skrót HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) oznacza, że na serwerze jest zainstalowany certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), który zabezpiecza połączenie z serwerem. Domyślnie użyty jest port 443. Certyfikat SSL składa się z dwóch kluczy: klucza publicznego (certyfikat publiczny) i klucza prywatnego.

Klucz publiczny lub certyfikat publiczny jest używany do potwierdzenia ważności (autentyczności) serwera, do którego jesteś podłączony.

Przykład klucza publicznego (certyfikat publiczny):
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC+TCCAeGgAwIBAgIJAJ4cbfDkgqlDMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMBMxETAPBgNV
BAMMCGFydWJhLml0MB4XDTEzMDkxNjA4MDA0M1oXDTIzMDkxNDA4MDA0M1owEzER
MA8GA1UEAwwIYXJ1YmEuaXQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQCzob7nS/jDjIKPbrvYZuVkLLaawCOMmhdy5vakzn6puLKzqnjmb47D9Qk20W//
23tB6egx33Ny45ZIgDAs+IAo12OhmgGj6HfXTyD45AAx+QgTI7K2dfXTplMPRXhX
CfyYHJNHMd404eLp/ddQg1JHDf8FP4+Hy2xalPmrwn3UFGp1GYxk2muv3j3qMbSr
ZR4J5kbEKPMaCHx3FJOA/phDmLKAkeMclVtI4zGgaBNfCWq1ngHlUycrQ+1d4rAb
KYHGlfCMfgvB5VQ0h527ugKMiYrvBJ6KzeA6anTgDDy0ghLZz3XTYkDIcif7cQbv
gD6jBnbERxkXep/xKggp7mInAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBQBuUf0B8MVtSe0
k8sHqmz7RvQbtjAfBgNVHSMEGDAWgBQBuUf0B8MVtSe0k8sHqmz7RvQbtjAMBgNV
HRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB5ri2RuCsPPf+VPgs9537IGT/r
NcFp0woBNIPQ2biKe5/WStoNdUfdAkvml5b0V1pn+dVIlDwts3F9/jx83nGO3C1X
u/ay2ju709SQUeV8aY18yaLwlzA72xfdBNAiLuou4MwnGMoop87g3ZCwpzOUvKWx
jtfPmqMPlD3Wf9ixnrrHABPtK7mRh2b6h+Yx/WFcRHOh9qrui1FpsJNRDT0p7kLA
x9cfJpmIeqHBkLJNUx/yo/GBgKiygwDHTHHdPlV2LPoRVKhNDL5nQByJ3SQyoN9t
wYj+ZbhhyOET8BJQFsT5IH7iuPLMHfMrmHdq5tXOYtaK/ptZQnphwUKC5oA5
-----END CERTIFICATE-----
Klucz prywatny składa się z algorytmu szyfrującego lub deszyfrującego i używany jest do szyfrowania lub deszyfrowania wymiany danych z serwerem.

Przykład klucza prywatnego:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAs6G+50v4w4yCj2672GblZCy2msAjjJoXcub2pM5+qbiys6p4
5m+Ow/UJNtFv/9t7QenoMd9zcuOWSIAwLPiAKNdjoZoBo+h3108g+OQAMfkIEyOy
tnX106ZTD0V4Vwn8mByTRzHeNOHi6f3XUINSRw3/BT+Ph8tsWpT5q8J91BRqdRmM
ZNprr9496jG0q2UeCeZGxCjzGgh8dxSTgP6YQ5iygJHjHJVbSOMxoGgTXwlqtZ4B
5VMnK0PtXeKwGymBxpXwjH4LweVUNIedu7oCjImK7wSeis3gOmp04Aw8tIIS2c91
02JAyHIn+3EG74A+owZ2xEcZF3qf8SoIKe5iJwIDAQABAoIBAHYPS0n3S5MySSj9
7WXIEuHo5UcGGxcwu1Kga+BbezIPGxwsYXOKRHmUFa86rXKqjPMAScRliRosbDxQ
S9lypcCx92BhuMxCYGlZL2GFcH9nnh/+KVn0Y1HskdCKpxIFlUdgGIgFRXbaM2n4
lMfs12mt0Dthz/K/BwLtwL5bgJmeika7QehTIGSvI/EYvHPA8IPsB2n5OcVkLY42
q4CjWjHSrhDf8/Oyup1fh0a7rc2VNrrexMbH5xJXlNXaWpJcvhMEYnbZkdqoLFGt
uFH30SXHUGLRW0bFGt4GyudiesWDizqket/qhn2U7b3LilFe2RRIRHdEvFw01bLF
GF4sXLECgYEA68fWkzoLyypDTX5GSbkJOneuj+rjbhwL7Q6rSVum5MMm4mcRRcN6
6n8P9ghvqMFFX1FkKKPO0MvUVVYmT1i8ZIqrFnIqp6dFLZi/I7FUqA9JnN7J0ctA
XHH3wE6RBd7GzjWvnXUPp7qJdEIMgcRdacI0wA3wGeijpmPBj9vGyOkCgYEAwwlB
nUprfKSJli55BBZcmb47MGvBNADz3wqHLLrrw5z90PVG+4d7RMDNXOAHRZNRNEym
yAdYSSpEsYBEUBcFzzRg4QmSM986I3KQvtfeyc45zSLdIBX5NhiXQ3tw3yt4F2eg
1m86r2afpNTortB+B8PKIaYNwKikgQjUde6p6I8CgYBrkvCumYQ5/J1aZOuSxU6V
k3dciFGdskQqs0+pF5zssLE0CMxTpR2WkcRpf23ac9u/4nWtKRe6IdVN3hF6kETc
JnxqsEoP1fx1EkTa9xRl3Ru769Xu1yoVQ5ZC8lWudPcFrG7kiz1KTIxcM6pbJols
MEQ6/+D1ITRRPSBaD28ByQKBgQCPdOaDWHL5alkdUy+GNyCDoW4N7qRcqPq4KxlE
aHT0HCyBn3hHmN6tspcbYllW7sYDDwJ6DRT+NA309aDJvDV0tFUyEYUtjFtKKYGY
LlZb38maPrOhXyhAhxPz+f8K2AFsTbf7IjNrQrPYXRaNRyP8eCHcYDSraiAeHS2R
VSw6twKBgFOMn3X7JHtrJyiyRvZsDPVGhoZOqkjs0mj5xn+sXY2tMQBi8dKxVb7j
kkoqPdqBzL6Wtp2+cT84AqXrFFpUW1p7h6tKDTSpi9M/4QsfCzsrICwE46k9f0j4
GyPAM342dLWMmp6R08zEscKIah98X69NtP1ctuvtkAjMmb8lzQml
-----END RSA PRIVATE KEY-----