Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Co dzieje się w przypadku wyczerpania środków?

3.6 Co dzieje się w przypadku wyczerpania środków?


W przypadku wykorzystania środków na koncie:
  • Serwer Cloud PRO o godzinowym planie taryfowym zostanie automatycznie wyłączony i nie będzie możliwości jego ponownego uruchomienia do czasu doładowania konta na kwotę co najmniej 12,99 zł (bez podatku VAT) lub kwoty wymaganej do reaktywacji usługi;
  • Serwer Cloud PRO z miesięcznym (30 dni) lub rocznym okresem rozliczeniowym, nieposiadający miesięcznych licencji (MsSQL i CAL), pozostanie włączony do zakończenia okresu rozliczeniowego, a następnie, w przypadku braku wystarczających środków, przejdzie przez standardową procedurę wyłączenia/archiwizacji/usunięcia;
  • Serwer Cloud PRO z miesięcznym (30 dni) lub rocznym okresem rozliczeniowym, posiadający miesięczne licencje (MsSQL i CAL), zostanie wyłączony (nawet w przypadku opłaty z góry) w dniu wymaganego odnowienia licencji (początek nowego miesiąca), gdyż opłata nie może zostać wykonana. Następnie serwer przejdzie przez standardową procedurę wyłączenia/archiwizacji/usunięcia;
  • Usługi opłacane godzinowo (np. Switch Wirtualny) zostaną zawieszone lub wyłączone;
  • Pozostałe usługi o miesięcznym okresie rozliczeniowym (np. Serwer Cloud VPS, Balancer, Unified Storage, itp.) pozostaną aktywne do czasu zakończenia ich okresu rozliczeniowego. W przypadku braku środków w dniu odnowienia, usługi przejdą przez standardową procedurę wyłączenia/usunięcia;
Jeśli doładowanie nie zostanie wykonane w ciągu tygodnia od wyczerpania środków, Serwer Cloud PRO zostanie automatycznie zarchiwizowany, a wszystkie zasoby sieciowe zostaną odłączone od Serwera Cloud PRO.

Jeśli doładowanie nie zostanie wykonane w ciągu 10 dni od archiwizacji, wszystkie usługi i zasoby Serwera Cloud PRO zakupione przez klienta zostaną usunięte.
 
Procedura usunięcia jest nieodwracalna, odzyskanie danych nie będzie możliwe.
 

Wyczerpanie środków na koncie w czasie odnowienia Serwera Cloud PRO o miesięcznym (30 dni) lub rocznym okresie abonamentowym

Jeśli na koncie nie znajdują się wystarczające środki do odnowienia Serwera Cloud PRO o miesięcznym (30 dni) lub rocznym okresie rozliczeniowym, Serwer zostanie wyłączony na 7 dni, następnie zarchiwizowany na kolejne 10 dni, a po upływie tego czasu nieodwracalnie usunięty.
 
W przypadku zarchiwizowanego Serwera Cloud PRO (ze względu na brak środków na odnowienie) automatycznie ustawiony zostanie godzinowy okres rozliczeniowy. W przypadku reaktywacji, usługa nadal będzie opłacana w trybie godzinowym, a ewentualną zmianę należy wykonać ręcznie.

W czasie, gdy Serwer Cloud PRO jest wyłączony (ze względu na brak przedłużenia) plan taryfowy może zostać zmieniony w następujący sposób:
  • z miesięcznego (30 dni) na roczny;
  • z miesięcznego (30 dni) na godzinowy;
  • z rocznego na miesięczny (30 dni);
  • z rocznego na godzinowy.
Jeśli plan taryfowy nie zostanie zmieniony, Serwer Cloud PRO zostanie odnowiony tak jak dotychczas (co 730 godzin dla miesięcznego (30 dni) okresu lub 8760 godzin dla okresu rocznego).

Jeśli plan taryfowy zostanie zmieniony (z miesięcznego (30 dni) na roczny lub odwrotnie), odnowienie będzie liczone od dnia ponownego uruchomienia Serwera Cloud PRO, gdyż dni, w których serwer był wyłączony zostaną podliczone w taryfie godzinowej.
Jeśli koniec miesiąca (30 dni) użytkowania Private Cloud na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia, konto administracyjne zostanie zawieszone. Oznacza to, iż dostęp do zarządzania zasobami nie będzie dłużej możliwy. Zasoby pozostaną zarezerwowane dla klienta.

Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Private Cloud, zasoby obliczeniowe oraz sieciowe, jak również wszelkie usługi dodatkowe zostaną usunięte.
 
Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych.
W przypadku wyczerpania środków, wszystkie konta pay-per-use Object Storage zostaną wyłączone (status zmieni się na „DEZAKTYWOWANE”) i nie będzie możliwości ich reaktywacji przed doładowaniem konta na kwotę co najmniej 12,99 zł + VAT lub na kwotę niezbędną do reaktywacji kont Object Storage.

W przypadku wyczerpania środków, konta z pakietu Object Storage pozostaną aktywne do końca okresu, na który zostały z góry opłacone, po czym ich status zmieni się na „DEZAKTYWOWANE”.
 
Zarówno w przypadku opcji pay-per-use, jak i kont z pakietu Object Storage, jeśli po upływie siedemnastu (17) dni od daty dezaktywacji konto nie zostanie doładowane wystarczającymi środkami, a dezaktywowane konta Object Storage nie zostaną reaktywowane, zostaną one permanentnie usunięte. Wszelkie dane przechowywane w przestrzeni dyskowej kont Object Storage zostaną bezpowrotnie utracone.

Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (1 rok) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia domeny, zostanie ona zawieszona. Oznacza to, iż domena nie będzie dłużej widoczna online.

Po upływie od 30 do 70 dni (Deactivation Period + Redemption Period) domena będzie ponownie dostępna do rejestracji.
 
  Czas trwania Status Odnowienie Status
Czas Ważności Domeny 12 miesięcy online możliwe w użyciu
Deactivation Period od 0 do +40 dni
zależnie od rozszerzenia
offline możliwe w użyciu
Redemption Period od +30 do +40 dni
zależnie od rozszerzenia
offline możliwe w użyciu
Domena wygasła   offline niemożliwe dostępna
Deactivation Period: rozpoczyna się po zakończeniu okresu rozliczeniowego domeny.
Redemption Period: rozpoczyna się po zakończeniu Deactivation Period lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego domeny (zależnie od rozszerzenia).
 
Należy pamiętać, iż po zakończeniu „Redemption Period” domena będzie ponownie dostępna do rejestracji i może zostać przejęta przez dowolną osobę.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (30 dni) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia, usługa DNS zostanie zawieszona.

Nie będzie dłużej możliwe zarządzanie zasobami, które jednak nadal będą zarezerwowane dla klienta.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi DNS, zostanie ona nieodwracalnie usunięta, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie utracona.

Darmowy Plan Monitoringu

Jeśli na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia usługi Serwera Cloud PRO, zostanie ona wyłączona, co jest równoznaczne z dezaktywacją Darmowego Planu Monitoringu z nią powiązaną.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Serwera Cloud PRO, Darmowy Plan Monitoringu zostanie usunięty, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie bezpowrotnie utracona.

Monitoring Plans

W przypadku wyczerpania środków Plany Monitoringu pozostaną aktywne do czasu ich wygaśnięcia po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego. Po tym czasie ich status zmieni się na „DEZAKTYWOWANY”.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia planów Monitoringu, zostaną one usunięte, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie bezpowrotnie utracona. Proces jest nieodwracalny, co oznacza, iż nie będzie możliwości odzyskania utraconych danych.
W przypadku wyczerpania środków, wszystkie konta Backup pay-per-use zostaną wyłączone (status zmieni się na „WYŁĄCZONE”) i nie będzie możliwości ich reaktywacji przed doładowaniem konta na kwotę co najmniej 12,99 zł + VAT lub na kwotę niezbędną do reaktywacji kont Backup.

W przypadku wyczerpania środków, konta z pakietu Backup pozostaną aktywne do końca okresu, na który zostały z góry opłacone, po czym ich status zmieni się na „WYŁĄCZONE”.
 
Zarówno w przypadku opcji pay-per-use, jak i kont z pakietu Backup, jeśli po upływie siedemnastu (17) dni od daty dezaktywacji konto nie zostanie doładowane wystarczającymi środkami, a dezaktywowane konta Backup nie zostaną reaktywowane, zostaną one permanentnie usunięte. Wszelkie dane przechowywane w przestrzeni dyskowej kont Backup zostaną bezpowrotnie utracone.
 
Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych z backupów.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (30 dni) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia usługi Cloud DBaaS service, jej status zmieni sią na „Nieaktywna”.

Profil użytkownika zostanie automatycznie przekonwertowany na Read Only: zasoby będą dostępne tylko w trybie Read Only. Zasoby będą zarezerwowane dla klienta przez siedemnaście (17) dni.
 
Rekomendujemy odczytywanie wiadomości e-mail wysyłanych przez system, dotyczących niewystarczającego stanu konta: jeśli użytkownik nie przeprowadza żadnych operacji zapisu na bazie danych, może nie być świadomy zmiany profilu na Read Only, spowodowanej brakiem odnowienia. Po upływie siedemnastu (17) dni, baza danych i kopie zapasowe zostaną trwale utracone.

Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Cloud DBaaS, bazy danych i wszelkie powiązane z nimi backupy zostaną usunięte.
 
Proces usunięcia (po upływie 17 dni od dnia nadania statusu „Nieaktywna”) dla usługi Cloud DBaaS jest nieodwracalny, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia baz danych i powiązanych z nimi backupów.

Skala czasowa zawieszania/usuwania zasobów

Zasoby naliczane godzinowo / miesięcznie / pay-per-use

Dni przed odnowieniem 0/7 8/17 >17
Stan Środków Wystarczające Niewystarczające
Serwer Cloud PRO on off zarchiwizowany usunięty
Serwer Cloud VPS on off usunięty
Wirtualny Switch podłączony dezaktywowany usunięty
Dodatkowe publiczne adresy IP podłączone dezaktywowane usunięte
Dodatkowa przestrzeń FTP aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja Microsoft SQL Server* aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja RDS* aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja Plesk* aktywna dezaktywowana usunięta
∟ Rozszerzenia aktywne dezaktywowane usunięte
Load Balancer aktywny dezaktywowany usunięty
∟ Powiadomienia SMS aktywne dezaktywowane
Unified Storage podłączony rozłączony usunięty
Private Cloud podłączony konto dezaktywowane usunięty
Pay-per-use Jelastic Cloud aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Jelastic Cloud aktywny konto dezaktywowane usunięty
DBaaS o współdzielonych zasobach aktywny nieaktywny usunięty
DBaaS o dedykowanych zasobach aktywny nieaktywny usunięty
Pay-per-use Backup aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Backup aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pay-per-use Object Storage aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Object Storage aktywny konto dezaktywowane usunięty
Plany Monitoringu aktywne dezaktywowane usunięte
Darmowy Plan Monitoringu aktywny dezaktywowany usunięty
Powiadomienia SMS aktywne dezaktywowane
Zarządzanie DNS aktywne dezaktywowane usunięte
* Licencje są powiązane z szablonami Serwerów Cloud PRO/VPS

Zasoby płatne z góry na rok

Dni przed odnowieniem 0/30 31/70 >70
Stan Środków Wystarczające Niewystarczające
Nazwa Domeny aktywna dezaktywowana
Deactivation Period
dezaktywowana
Redemption Period
usunięta
∟ Whois Privacy aktywna aktywna aktywna usunięta

Legenda

 
usługa dostępna: usługa jest dostępna i działa;
 
usługa niedostępna: w tym statusie nadal możliwa jest reaktywacja usługi po doładowaniu konta wystarczającymi środkami;
 
usługa usunięta: usługa została nieodwracalnie usunięta;