Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
Zarządzanie kontem FPL  /  Korzystanie ze środków  /  Co dzieje się w przypadku wyczerpania środków?

3.6 Co dzieje się w przypadku wyczerpania środków?


W przypadku wyczerpania środków, wszystkie usługi Serwerów Cloud Pro zostaną automatycznie wyłączone i nie będą mogły zostać zrestartowane do czasu doładowania konta na kwotę co najmniej 11,99 zł (bez podatku VAT) lub na kwotę niezbędną do reaktywacji usług.
Wszystkie powiązane usługi o koszcie godzinowym zostaną zawieszone lub dezaktywowane (np. Wirtualny Switch).

Jeśli środki nie zostaną doładowane przez tydzień od wyczerpania, usługi Serwerów Cloud Pro zostaną automatycznie zarchiwizowane, a wszelkie zasoby sieciowe zostaną odłączone od Serwera Cloud Pro.

Jeśli środki nie zostaną doładowane przez kolejne dziesięć dni od daty archiwizacji, wszystkie usługi Serwerów Cloud Pro oraz zasoby zakupione przez klienta zostaną usunięte.

W przypadku wyczerpania środków, usługi o koszcie miesięcznym (np. Serwer Cloud Smart, Load Balancer, Unified Storage itp.) pozostaną aktywne do końca okresu, na który zostały z góry opłacone, po czym zastosowana dla nich zostanie taka sama procedura jak w przypadku zasobów o koszcie godzinowym.

Pomimo opłaty z góry za licencje* przypisane do szablonu Serwera Cloud Pro, proces ich dezaktywacji jest taki sam jak dla samego Serwera Cloud Pro.
 
Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych.
Jeśli koniec miesiąca (30 dni) użytkowania Private Cloud na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia, konto administracyjne zostanie zawieszone. Oznacza to, iż dostęp do zarządzania zasobami nie będzie dłużej możliwy. Zasoby pozostaną zarezerwowane dla klienta.

Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Private Cloud, zasoby obliczeniowe oraz sieciowe, jak również wszelkie usługi dodatkowe zostaną usunięte.
 
Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych.
W przypadku wyczerpania środków, wszystkie konta pay-per-use Object Storage zostaną wyłączone (status zmieni się na „DEZAKTYWOWANE”) i nie będzie możliwości ich rekatywacji przed doładowaniem konta na kwotę co najmniej 11,99 zł + VAT lub na kwotę niezbędną do reaktywacji kont Object Storage.

W przypadku wyczerpania środków, konta z pakietu Object Storage pozostaną aktywne do końca okresu, na który zostały z góry opłacone, po czym ich status zmieni się na „DEZAKTYWOWANE”.
 
Zarówno w przypadku opcji pay-per-use, jak i kont z pakietu Object Storage, jeśli po upływie siedemnastu (17) dni od daty dezaktywacji konto nie zostanie doładowane wystarczającymi środkami, a dezaktywowane konta Object Storage nie zostaną reaktywowane, zostaną one permanentnie usunięte. Wszelkie dane przechowywane w przestrzeni dyskowej kont Object Storage zostaną bezpowrotnie utracone.

Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (1 rok) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia domeny, zostanie ona zawieszona. Oznacza to, iż domena nie będzie dłużej widoczna online.

Po upływie od 30 do 70 dni (Deactivation Period + Redemption Period) domena będzie ponownie dostępna do rejestracji.
 
  Czas trwania Status Odnowienie Status
Czas Ważności Domeny 12 miesięcy online możliwe w użyciu
Deactivation Period od 0 do +40 dni
zależnie od rozszerzenia
offline możliwe w użyciu
Redemption Period od +30 do +40 dni
zależnie od rozszerzenia
offline możliwe w użyciu
Domena wygasła   offline niemożliwe dostępna
Deactivation Period: rozpoczyna się po zakończeniu okresu rozliczeniowego domeny.
Redemption Period: rozpoczyna się po zakończeniu Deactivation Period lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego domeny (zależnie od rozszerzenia).
 
Należy pamiętać, iż po zakończeniu „Redemption Period” domena będzie ponownie dostępna do rejestracji i może zostać przejęta przez dowolną osobę.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (30 dni) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia, usługa DNS zostanie zawieszona.

Nie będzie dłużej możliwe zarządzanie zasobami, które jednak nadal będą zarezerwowane dla klienta.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi DNS, zostanie ona nieodwracalnie usunięta, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie utracona.

Darmowy Plan Monitoringu

Jeśli na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia usługi Serwera Cloud Pro, zostanie ona wyłączona, co jest równoznaczne z dezaktywacją Darmowego Planu Monitoringu z nią powiązaną.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Serwera Cloud Pro, Darmowy Plan Monitoringu zostanie usunięty, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie bezpowrotnie utracona.

Monitoring Plans

W przypadku wyczerpania środków Plany Monitoringu pozostaną aktywne do czasu ich wygaśnięcia po zakończeniu obecnego okresu rozliczeniowego. Po tym czasie ich status zmieni się na „DEZAKTYWOWANY”.
 
Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia planów Monitoringu, zostaną one usunięte, a wszelka wprowadzona konfiguracja zostanie bezpowrotnie utracona. Proces jest nieodwracalny, co oznacza, iż nie będzie możliwości odzyskania utraconych danych.
W przypadku wyczerpania środków, wszystkie konta Backup pay-per-use zostaną wyłączone (status zmieni się na „WYŁĄCZONE”) i nie będzie możliwości ich rekatywacji przed doładowaniem konta na kwotę co najmniej 11,99 zł + VAT lub na kwotę niezbędną do reaktywacji kont Backup.

W przypadku wyczerpania środków, konta z pakietu Backup pozostaną aktywne do końca okresu, na który zostały z góry opłacone, po czym ich status zmieni się na „WYŁĄCZONE”.
 
Zarówno w przypadku opcji pay-per-use, jak i kont z pakietu Backup, jeśli po upływie siedemnastu (17) dni od daty dezaktywacji konto nie zostanie doładowane wystarczającymi środkami, a dezaktywowane konta Backup nie zostaną reaktywowane, zostaną one permanentnie usunięte. Wszelkie dane przechowywane w przestrzeni dyskowej kont Backup zostaną bezpowrotnie utracone.
 
Usunięcie usług jest nieodwracalne, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia danych z backupów.
Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (30 dni) na koncie nie znajduje się wystarczająca ilość środków do odnowienia usługi Cloud DBaaS service, jej status zmieni sią na „Nieaktywna”.

Nie będzie dłużej możliwe zarządzanie zasobami, które jednak nadal będą zarezerwowane dla klienta.

Jeśli po upływie siedemnastu (17) dni konto nie zostanie doładowane ilością środków wymaganą do odnowienia usługi Cloud DBaaS, bazy danych i wszelkie powiązane z nimi backupy zostaną usunięte.
 
Proces usunięcia (po upływie 17 dni od dnia nadania statusu „Nieaktywna”) dla usługi Cloud DBaaS jest nieodwracalny, co oznacza, iż po wykonaniu operacji nie będzie możliwości przywrócenia baz danych i powiązanych z nimi backupów.

Skala czasowa zawieszania/usuwania zasobów

Zasoby naliczane godzinowo / miesięcznie / pay-per-use

Dni przed odnowieniem 0/7 8/17 >17
Stan Środków Wystarczające Niewystarczające
Serwer Cloud Pro on off zarchiwizowany usunięty
Serwer Cloud Smart on off usunięty
Wirtualny Switch podłączony dezaktywowany usunięty
Dodatkowe publiczne adresy IP podłączone dezaktywowane usunięte
Dodatkowa przestrzeń FTP aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja Microsoft SQL Server* aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja RDS* aktywna dezaktywowana usunięta
Licencja Plesk* aktywna dezaktywowana usunięta
∟ Rozszerzenia aktywne dezaktywowane usunięte
Load Balancer aktywny dezaktywowany usunięty
∟ Powiadomienia SMS aktywne dezaktywowane
Unified Storage podłączony rozłączony usunięty
Private Cloud podłączony konto dezaktywowane usunięty
Pay-per-use Jelastic Cloud aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Jelastic Cloud aktywny konto dezaktywowane usunięty
DBaaS o współdzielonych zasobach aktywny nieaktywny usunięty
DBaaS o dedykowanych zasobach aktywny nieaktywny usunięty
Pay-per-use Backup aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Backup aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pay-per-use Object Storage aktywny konto dezaktywowane usunięty
Pakiet Object Storage aktywny konto dezaktywowane usunięty
Plany Monitoringu aktywne dezaktywowane usunięte
Darmowy Plan Monitoringu aktywny dezaktywowany usunięty
Powiadomienia SMS aktywne dezaktywowane
Zarządzanie DNS aktywne dezaktywowane usunięte
* Licencje są powiązane z szablonami Serwerów Cloud Pro/Smart

Zasoby płatne z góry na rok

Dni przed odnowieniem 0/30 31/70 >70
Stan Środków Wystarczające Niewystarczające
Nazwa Domeny aktywna dezaktywowana
Deactivation Period
dezaktywowana
Redemption Period
usunięta
∟ Whois Privacy aktywna aktywna aktywna usunięta

Legenda

 
usługa dostępna: usługa jest dostępna i działa;
 
usługa niedostępna: w tym statusie nadal możliwa jest reaktywacja usługi po doładowaniu konta wystarczającymi środkami;
 
usługa usunięta: usługa została nieodwracalnie usunięta;