3.1.3 CloudBerry Explorer

Poniżej znajduje się przewodnik korzystania z usługi Aruba Object Storage za pomocą oprogramowania klienckiego jakim jest CloudBerry Explorer. Aby korzystać z usługi potrzebujesz następujących danych:
 • Nazwa Konta - nazwa nadana dla konta w trakcie jego tworzenia;
 • Hasło - hasło wybrane dla konta;
 • Region URL - adres Regionu do którego konto przynależy, informacja dostępna na stronie ze szczegółami konta;
 
 • Pobierz oprogramowanie, wykonaj jego instalację i uruchom program.
 • Pojawi się interfejs, jak poniżej.

 • Kliknij na "Aruba Cloud Account" w menu "File".

 • Pojawi się okno jak poniżej. Kliknij na "Add" lub na "New Account".

 • Pojawi się okno dialogowe "Add New Aruba Cloud Account" żądające kilku parametrów.
  Wprowadź nazwę jaką chcesz nadać dla nowego konta w polu "Display name".
  Wprowadź Region URL wskazany na stronie ze szczegółami konta Object Storage (bez http://) w polu "Service point".
  Wprowadź nazwę konta Object Storage w polu "Access key".
  Wprowadź hasło do konta Object Storage w polu "Secret key".
  Pamiętaj, aby odznaczyć opcję "Use SSL".

 • Sprawdź czy konfigurowanie zakończyło się powodzeniem, klikając na "Test Connection". Jeśli zakończy się powodzeniem, pojawi się okno z potwierdzeniem. Jeśli nie, będziesz musiał sprawdzić wprowadzone dane i przetestować połączenie ponownie.

 • Gdy połączenie zostanie nawiązane, konto pojawi się w zakładce "Account Registration". Z tej zakładki będziesz mógł w późniejszym czasie edytować wcześniej skonfigurowane parametry.

 • Teraz możesz uzyskać dostęp do zdalnej przestrzeni przypisanej dla konta: wybierz ustawione wcześniej "Display name" w pierwszej lub drugiej liście "Source" znajdującej się na górze, a w pozostałej wybierz "My Computer". Jeśli masz skonfigurowanych wiele kont Object Storage możesz przesyłać dane pomiędzy dwoma zdalnymi przestrzeniami.

 • Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić jest utworzenie folderu który będzie reprezentował "bucket" (unikalny dla każdego Regionu) konta Object Storage, a nazwa jaką jemu nadasz będzie użyta do wygenerowania adresu URL wpisywanego w przeglądarkach w celu uzyskania dostępu do wgrywanych w zdalną przestrzeń plików
 • Kliknij na przycisk "New Bucket" znajdujący się w poziomym menu aby utworzyć nowy bucket.

 • Pojawi się okno dialogowe, w którym musisz wprowadzić nazwę (zobacz przewodnik). Klikając na "OK" zostanie utworzony "bucket", nowy folder pojawi się w zdalnej przestrzeni. Możliwe jest utworzenie kilku "bucket'ów" na tej samej zdalnej przestrzeni.

 • Jeśli wybrana nazwa będzie już używana w tym Regionie lub jeśli nie będziesz przestrzegał zasad tworzenia nazwy, program wyświetli komunikat o błędzie.
 • Aby skopiować lub przenieść pliki, skorzystaj po prostu z udostępnionych ikon ("Copy" oraz "Move"). Możliwe jest także transferowanie plików nawet za pomocą przeciągania ich z jednego obszaru do drugiego.

Dzięki temu iż CloudBerry Explorer posiada dwa obszary połączenia, możliwe jest intuicyjne przesyłanie plików. Użytkownicy którzy posiadają wiele kont Object Storage mogą przesyłać dane z przestrzeni jednego konta do drugiego bez konieczności pobierania plików na swój komputer; w takim przypadku musisz stworzyć odpowiednie połączenia.
Po wgraniu pliku do zdalnej przestrzeni storage, możliwe jest skonfigurowanie uprawnień oraz zadecydowanie czy uczynić go publicznym. Uprawnienia mogą być przypisane do bucket'u, do folderów lub do pojedynczego pliku. Aby skonfigurować element wykonaj następujące kroki:
 • Wybierz element (bucket, folder lub plik) ze zdalnej przestrzeni storage i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, pojawi się rozwijalne menu.

 • Wybierz "Properties". Otworzy się okno "Object Properties". Wybierz zakładkę "Security".

 • Wybierając opcję "All Users" możemy nadać wiele uprawnień znajdujących się na liście. Jeśli wybrałeś do konfiguracji folder (lub bucket) możliwe jest zastosowanie uprawnień do wszystkich plików i folderów zaznaczając opcję "Apply for all subfolders and files".
 • Wybierz opcję "Read" aby móc wyświetlić dany element wpisując odpowiedni adres w przeglądarce, nie zaznaczaj tej opcji jeśli chcesz aby pozostał prywatny.
Przypominamy, że używając wersji FREEWARE CloudBerry Explorer, nie będziesz mógł wgrywać plików większych niż 5 GB (5.000 MB). Wersja PRO nie posiada takich ograniczeń.