COMPUTING > Serwery Cloud > Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud > Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego

3.2.5.2 Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby spartycjonować i sformatować dodatkowy dysk twardy na serwerze Cloud należy wykonać następujące kroki:
 
 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą zdalnego pulpitu (RDP).
 2. Aby przejść do zarządzania dyskami (Disk Management) przejdź do "Start", następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na "Computer" (W Windows 2003: "My Computer") oraz wybierz "Manage".
 3. Wybierz "Disk Management" pod "Storage" w lewej kolumnie.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dysku który wcześniej dodałeś oraz wybierz "Online" (rys.1).
 5. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy na tej samej ikonie i wybierz "Inizialize disk" (rys.2).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na przestrzeni dyskowej "unallocated" oraz wybierz dla przykładu "New Simple Volume" wykonując kolejne wskazane kroki (wybór rozmiaru partycji, przypisanej litery oraz typu systemu plików) (rys.3).
 7. Po zakończeniu tej procedury, dysk będzie miałprzypisaną partycję i będzie gotowy do formatowania (rys.4).
part-form-win-01-(1).jpg
[rys.1]


[rys.2]


[rys.3]


[rys.4]

Jeśli chcesz utworzyć kilka partycji na tym samym dysku, powtórz procedurę od kroku 5.

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start  End  Size Type  File system  Flags

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 1
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start  End     Size    Type    File system  Flags
 1      1049kB 21.5GB  21.5GB  primary ext3

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z linii poleceń oraz naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach i ich partycjach.
 4. W celu identyfikacji dodanego dysku: jest zazwyczaj w postaci /dev/sdb jeśli jest to pierwszy dodatkowy dysk.
 5. Uruchom narzędzie Parted z linii poleceń dla dysku który chcesz sformatować: na przykład parted /dev/sdb oraz potwierdź naciskając klawisz Enter.
 6. Następnie musisz utworzyć tablice partycji poprzez wprowadzenie polecenia mktable i naciśnięcie klawisza Enter. Kiedy zostaniesz zapytany o typ partycji, wprowadź Msdos oraz potwierdź naciskając klawisz Enter.
 7. Wprowadź print naciśnij enter aby upewnić się, że będzie tam faktycznie nowy dysk. Zostanie wyświetlony typ modelu, maksymalny rozmiar oraz partycje (nowo dodany dysk nie będzie posiadał jeszcze żadnych partycji).
 8. Aby utworzyć nową partycję uruchom mkpart i odpowiedz na rożne pytania. Najpierw zostaniesz poproszony o wybór typu ("type") pomiędzy "primary" oraz "extended" (wybieramy primary), następnie zostaniesz poproszony o typ systemu plików "File System" (na przykład wybieramy ext3 i potwierdzamy); następnie zostaniesz odpytany o początek i koniec partycji (w naszym przykładzie, jeśli chcemy utworzyć partycję, która odpowiada fizycznemu rozmiarowi dysku, po prostu podajemy jako start 1 oraz koniec w postaci 21.5 GB).
 9. W tym miejscu ponownie uruchamiamy print w celu sprawdzenia czy nowa partycja 1 została utworzona:
 10. Teraz już tylko musisz utworzyć system plików na utworzonej partycji: najpierw wyjdź z "parted" poprzez wpisanie quit oraz uruchom mke2fs dla utworzonej partycji.
 11. Poprzez edycję pliku /etc/fstab uzyskamy informację o znajdujących się w systemie dyskach twardych, ich partycjach oraz sposobu w jaki sposób mogą być montowane.

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
     32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH lub za pomocą Appletu Java.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z linii poleceń i naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
 4. W celu identyfikacji dysku który właśnie dodałeś: jest zazwyczaj w postaci  /dev/sdb - jeśli jest to pierwszy dodatkowy dysk. Jeśli dysk który dodałeś nie pojawia się na liście, najprawdopodobniej będziesz musiał wykonać restart wirtualnego serwera: wprowadź reboot oraz potwierdź; po restarcie serwera Cloud powtórz operacje od punktu 1.
 5. Uruchom narzędzie CFdisk z lini poleceń wskazując dysk który chcesz spartycjonować poprzez wpisanie na przykład cfdisk /dev/sdb oraz naciskając enter (w tym przykładzie dysk który chcemy spartycjonować to dev/sdb/).
 6. Pojawi się ekran z właściwościami dysku: z tego miejsca przesuń za pomocą strzałek do polecenia [New] oraz naciśnij enter.

  cfdisk-1.jpg

  YZostaniesz odpytany o wybór z dwóch opcji nowej partycji [Primary] oraz [Logical]: wybierz na przykład [Primary] oraz potwierdź.

  cfdisk-2.jpg

  Następnie zostaniesz odpytany o rozmiar partycji (jeśli pozostawisz sugerowaną wartość bez zmian, utworzona zostanie partycja o rozmiarze całego nowego dysku) i potwierdź. Nowa partycja zostanie wtedy utworzona, i wylistowana na głównym ekranie pod nazwą sdb1 w naszym przykładzie.

  cfdisk-3.jpg

  Z tego miejsca nadal przesuwając strzałkami wybierając [Type] możesz wybrać system plików na utworzonej partycji: przedstawiona zostanie lista typów systemów plików, następnie wprowadź kod odpowiadający wybranemu typowi i potwierź naciskając Enter. Początkowy ekran zostanie zaktualizowany o wybrany typ dla utworzonej partycji.
 7. Z głównego ekranu wybierając [Write], możesz sformatować utworzoną partycję, zostaniesz poproszony o potwierdzenie kontynuowania tej operacji; po kilku chwilach, operacja się zakończy i zostaniesz przekierowany do głównego ekranu.
 8. Aby wyjść, przesuń na [quit] i w celu sprawdzenia, poprzez ponowne wpisanie fdisk -l możesz  zobaczyć nowo utworzoną partycje na liście dysków.
 9. Jedyne co pozostaje teraz do zrobienia, to utworzenie systemu plików na partycji: przede wszystkim wyjdź z parted poprzez wpisanie quit Jeśli chcesz utworzyć partycję z systemem plików ext3 uruchom komendę mkfs.ext.3 dla utworzonej partycji (przykładowo dla /dev/sdb1).
 
Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.