COMPUTING > Serwery Cloud > Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud > Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń

3.2.5.4 Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Za wyjątkiem pierwszego dysku twardego (HDD) obecnego w serwerze Cloud, pozostałe dyski (HDD1, HDD2, HDD3) są udostępniane w postaci RAW: niezbędne jest utworzenie partycji i sformatowanie przestrzeni RAW, aby móc jej używać w systemie operacyjnym.
 
 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą zdalnego pulpitu (RDP).
 2. Przejdź do Disk Management: Start > Control Panel > System and Security > Administrative Tools (Create and format hard disk partitions).
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na nieprzydzielonej ("unallocated") przestrzeni dyskowej (dodanej) oraz wybierz np. "New Simple Volume" wykonując wskazane czynności (wybierz rozmiar partycji oraz przypisaną literę, typ systemu plików) (rys.1).
 4. Na końcy tej procedury dodana przestrzeń na dysku będzie miała przydzieloną partycję oraz będzie gotowa do formatowania (rys.2).

[rys.1]


[rys.2]

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 8590MB
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm
 3      8590MB  21.5GB  12.9GB  primary

# mke2fs /dev/sda3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
786432 inodes, 3145728 blocks
157286 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=3221225472
96 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z lini poleceń i naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informację o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
 4. Zidentyfikuj dysk do którego została dodana powierzchnia oraz sprawdź liczbę obecnych na nim partycji.
 5. Uruchom narzędzie Parted z lini poleceń dla dysku na którym zostala dodana powierzchnia, po przez wpisanie parted /dev/sda/ (dla przykładu konfigurowane urządzenie to /dev/sda) i naciśnij przycisk Enter.
 6. Jeśli dysk na którym została dodana powierzchnia nigdy wcześniej nie był formatowany, najpierw musisz utworzyć tablicę partycji za pomocą komendy mktable oraz wybierając opcję Msdos, w innym przypadku zignoruj ten krok i przejdź do kolejnego.
 7. Wprowadź print i naciśnij enter aby upewnić się, że wszystkie partycje występują na dysku.
 8. Aby utworzyć nową partycję dla dodanej powierzchni, uruchom mkpart i odpowiedz na kolejne pytania. Najpierw pojawi się prośba o wybranie "typu" pomiędzy "primary" oraz "extended" (wybieramy primary), następnie zostaniesz zapytany o typ systemu plików "File System" (dla przykładu wybieramy "ext3" i potwierdzamy); następnie zostaniesz zapytany o początek i koniec partycji (w naszym przykładzie, jeśli chcesz utworzyć partycję odpowiadającą dodanej powierzchni, po prostu podaj jako początek wartość "end" partycji z najwyższym numerem oraz maksymalny rozmiar dla wartości "end").
 9. W tym miejscu, poprzez ponowne uruchomienie print, możemy sprawdzić czy została utworzona nowa partycja 3.
 10. Teraz musisz już tylko utworzyć system plików na utworzonej partycji: najpierw wyjdź z "parted" wpisując quit a następnie uruchom mke2fs dla utworzonej partycji.

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2            2611        3916    10490445   83  Linux

 1. Uzyskaj dostęp do Serwera Cloud poprzez SSH lub poprzez applet Java.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wpisz fdisk -l z lini poleceń i naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
 4. Zidentyfikuj dysk do którego dodano powierzchnię oraz sprawdź liczbę istniejących już partycji.
 5. Uruchom narzędzie CFdisk z lini poleceń wskazując dysk który chcesz partycjonować poprzez wpisanie np.: cfdisk /dev/sdb oraz naciskając enter (w tym przykładzie dysk których chcesz przepartycjonować to /dev/sdb/).
 6. Pojawi się ekran z właściwościami dysku, oraz na górze wymieniona będzie główna partycja oraz bezpośrednio poniżej zostanie wylistowana nie przydzielona przestrzeń która została dodana. Za pomoca strzałki w dół wybierz linię reprezentującą dodaną przestrzeń; za pomocą strzałki w prawo przesuń na polecenie [New] oraz naciśnij enter. Zostaniesz poproszony o wybranie spośród dwóch opcji [Primary] oraz [Logical] dla nowej partycji: wybierz np. [Primary] oraz potwierdź.

  Następnie zostaniesz poproszony o wybór rozmiaru partycji (jeśli pozostawisz sugerowaną liczbę bez zmian, partycja zostanie utworzona dla całego nowego miejsca) oraz potwierdzenie. Partycja zostanie wtedy utworzona, oraz zostanie wyświetlona na głównym ekranie z nazwę sdb2 w naszym przykładzie.
 7. z tego miejsca przesuwając strzałkami i wybierając [Type] możesz wybrać system plików na którym partycja została utworzona: przedstawiona zostanie Ci lista typów systemów plików, następnie podaj kod odpowiadający wybranemu typowi oraz potwierdź naciskając enter. Początkowy ekran zostanie zaktualizowany o wybrany typ dla utworzonej partycji.
 8. Z głównego ekranu poprzez wybór [Write] możesz sformatować utworzoną partycję: zostaniesz poproszony o potwierdzenie kontynuowania operacji; po kilku chwilach operacja zostanie ukończona i wrócisz do głównego ekranu.
 9. Aby wyjść przesuń na [quit] oraz aby sprawdzić wpisz ponownie fdisk -l gdzie powinniśmy na liście wszystkich dysków, zobaczyć nowo utworzoną partycję.
 10. Poprzez edycję pliku /etc/fstab uzyskamy informację o znajdujących się w systemie dyskach twardych, ich partycjach oraz sposobu w jaki sposób mogą być montowane.
 
Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.