Partner > 10 - Usługi niestandardowe > Łączenie usługi niestandardowej z klientem

10.1 Łączenie usługi niestandardowej z klientem

Aby skojarzyć usługi niestandardowe z klientem należy wykonać następujące kroki:
  • przejdź do sekcji "Panel Kontrolny Partnera" -> "Zarządzanie" -> "ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI" -> "Zarządzanie użytkownikami"
  • wciśnij przycisk "Zarządzanie" dla wybranego użytkownika
  • wybierz zakładkę "Zasoby"
  W sekcji "Usługi niestandardowe"wciśnij przycisk "Dodaj".Zostanie otwarte okno modalne "Dodawanie niestandardowych usług" jak poniżej,w którym należy wprowadzić następujące dane:
  • Nazwa - nazwa, którą klient będzie widział w sekcji "Usługi niestandardowe" swojego Panelu Kontrolnego;
  • Opis - opis usługi niestandardowej, dostępny na odpowiedniej stronie specyfikacji technicznej w Panelu Kontrolnym użytkownika;
  • Datacenter - centrum danych skojarzone z daną usługą niestandardową;
  • Cena - cena jednostkowa usługi niestandardowej;
  • Ilość - ilość usług;
  • Typ płatności - typ okresu rozliczeniowego (miesięczny, dwumiesięczny, roczny itp...), który ma być przypisany do usługi niestandardowej: przedstawia częstotliwość z jaką środki za usługę będą pobierane z konta użytkownika;
  • Uwagi: pole do wprowadzenia dodatkowych informacji;
Po wprowadzeniu wymaganych danych wybierz przycisk "Dodaj" aby kontynuować.

Po zakończeniu powyższego procesu, dodana usługa będzie wyświetlana w odpowiedniej sekcji oraz w sekcji "Usługi Niestandardowe" przypisanego klienta.