4.2 Tworzenie VPG

  Aby uzyskać pomoc techniczną lub wsparcie w ramach sprzedaży skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. Aby zapoznać się zoficjalną dokumentacjąna temat korzystania zWeb Panelu,dostarczoną przezZertokliknij tutaj.

Definicja VPG

VPG (Virtual Protection Group) - Oznacza strukturę składającą się z kilku VM (wirtualnych maszyn). Z rozwiązaniem Zerto struktura pokrywa się z vApp, która może składać się z jednej lub większej liczby urządzeń.

Definicja vApp

vApp to zestaw jednej lub większej liczby maszyn wirtualnych kontrolowanych i monitorowanych jako pojedyncza jednostka logiczna. Oprócz maszyn wirtualnych, vApp zawiera sieci powiązane z tym vApp.

Tworzenie VPG

Tworzenie VPG Tworzenie VPG polega na wybraniu vApp dla zabezpieczenia i wskazaniu miejsca docelowego (Secondary site) oraz jego dedykowanych zasobów (Recovery Org vDC).
Po zalogowaniu się do webowego Panelu kontrolnego, otrzymujemy stronę jak poniżej.

Kliknij na "Nowy VPG" w górnych prawym rogu.

Otworzy się okno "Nowy VPG" jak poniżej.

Wybierz z listy jeden z vApp w sekcji "Protected vApps".
W polu "Recovery site" musisz wybrać miejsce docelowe, które chcesz użyć (Secondary site).
W polu "Recovery Org vDC" musisz wybrać dedykowane zasoby,
Pole "Recovery Service Profile" wskazuje ustawienia użyte do konfiguracju usługi. Na dole listy możesz wybrać pomiędzy dwoma parametrami:
  • "System Service Profile" - z domyślnymi wartościami.
  • "Custom" - z możliwością dostowsowania wartości.
Klikając na "Zapisz ",proces tworzeniaVPGi dopasowaniedanychpomiędzymiejscem źródłowym (Primary site) i miejscem docelowym (Secondary site) rozpocznie się.

Kiedy proces zostanie zakończony, pojawi się poniższe okno (v Meeting SLA) z wszystkimi informacjami dotyczącymi vApp, wydajnością replikacji i konfiguracją.

Jeśli pojawi się okno (x Not Meeting SLA): tworzenie VPG nie powiodło się. Przypominamy, że jednym z powodów błędu mogą być wyłączone maszyny wirtualne z vApp: w takim przypadku, włącz te maszyny wirtualne i przeprowadź proces ponownie.