Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud > Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Linux)

3.08.2 Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Linux) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby spartycjonować i sformatować dodatkowy dysk twardy na serwerze Cloud z systemem operacyjnym Linux należy wykonać następujące kroki:

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start  End  Size Type  File system  Flags

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 1
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start  End     Size    Type    File system  Flags
 1      1049kB 21.5GB  21.5GB  primary ext3

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z linii poleceń oraz naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach i ich partycjach.
 4. W celu identyfikacji dodanego dysku: jest zazwyczaj w postaci /dev/sdb jeśli jest to pierwszy dodatkowy dysk.
 5. Uruchom narzędzie Parted z linii poleceń dla dysku który chcesz sformatować: na przykład parted /dev/sdb oraz potwierdź naciskając klawisz Enter.
 6. Następnie musisz utworzyć tablice partycji poprzez wprowadzenie polecenia mktable i naciśnięcie klawisza Enter. Kiedy zostaniesz zapytany o typ partycji, wprowadź Msdos oraz potwierdź naciskając klawisz Enter.
 7. Wprowadź print naciśnij enter aby upewnić się, że będzie tam faktycznie nowy dysk. Zostanie wyświetlony typ modelu, maksymalny rozmiar oraz partycje (nowo dodany dysk nie będzie posiadał jeszcze żadnych partycji).
 8. Aby utworzyć nową partycję uruchom mkpart i odpowiedz na rożne pytania. Najpierw zostaniesz poproszony o wybór typu ("type") pomiędzy "primary" oraz "extended" (wybieramy primary), następnie zostaniesz poproszony o typ systemu plików "File System" (na przykład wybieramy ext3 i potwierdzamy); następnie zostaniesz odpytany o początek i koniec partycji (w naszym przykładzie, jeśli chcemy utworzyć partycję, która odpowiada fizycznemu rozmiarowi dysku, po prostu podajemy jako start 1 oraz koniec w postaci 21.5 GB).
 9. W tym miejscu ponownie uruchamiamy print w celu sprawdzenia czy nowa partycja 1 została utworzona:
 10. Teraz już tylko musisz utworzyć system plików na utworzonej partycji: najpierw wyjdź z "parted" poprzez wpisanie quit oraz uruchom mke2fs dla utworzonej partycji.
 11. Poprzez edycję pliku /etc/fstab uzyskamy informację o znajdujących się w systemie dyskach twardych, ich partycjach oraz sposobu w jaki sposób mogą być montowane.
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.